Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Avís legal

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.clinicaferransola.com que Clínica Ferran Solà, amb domicili a Pl. Ricard Vinyes 8, altell, 25006 Lleida Espanya, com a titular d’aquest, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L’accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari o usuària d’aquest i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepten aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir-hi i / o utilitzar el portal.

Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa Clínica Ferran Solà:

  • Denominació: Clínica Ferran Solà
  • Domicili social: Pl. Ricard Vinyes 8, altell, 25006 Lleida.

Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, Clínica Ferran Solà podrà sol·licitar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Clínica Ferran Solà l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals Clínica Ferran Solà tingui accés com a conseqüència de la navegació o de els que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de Clínica Ferran Solà.

L’Usuari o usuària declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant la cumplimentació del formulari de contacte i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer corresponent i tractats amb les seves finalitats.

Tot i que Clínica Ferran Solà ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a Clínica Ferran Solà, com a responsable del fitxer per exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si s’escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Pl. Ricard Vinyes 8, altell, 25006 Lleida Espanya. La sol·licitud haurà de contenir les dades següents:

  • nom i cognoms de l’usuari o usuaria,
  • domicili a efectes de notificacions,
  • fotocòpia del DNI o passaport,
  • contingut concret del dret exercitat.

Llei de serveis de la societat de la informació

Clínica Ferran Solà posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això Clínica Ferran Solà no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la que s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de Clínica Ferran Solà, haurà de complir les condicions següents:

  1. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigradores, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Clínica Ferran Solà seus directius, treballadors, els seus productes, etc.
  2. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
  3. L’establiment del link no suposa que entre Clínica Ferran Solà i el titular de la pàgina Web en la qual s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
  4. Clínica Ferran Solà no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la Web des la qual es realitza el link.