Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Avís legal

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.clinicaferransola.com que Clínica Ferran Solà, com a titular d’aquest, posa a disposició dels usuaris d’Internet. El contingut del lloc web www.clinicaferransola.com és de caràcter informatiu sobre els serveis que ofereix Clínica Ferran Solà i té per finalitat proporcionar informació sobre els seus productes i serveis.

 

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa Clínica Ferran Solà:

Denominació: Clínica Ferran Solà

Raó social: OPTIMUS CLÍNICS, S.L.

CIF: B43947522

Domicili social: Pl. Jacint Verdaguer, 9 ent. 1a • 43003 TARRAGONA

Correu electrònic de contacte: info@clinicaferransola.com

 

USUARIS I ÚS DEL PORTAL

L’accés i/o ús del portal li atribueix la condició d’USUARI o USUÀRIA d’aquest i suposa, des del moment de l’accés, la plena acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir-hi i/o utilitzar el portal.

www.clinicaferransola.com proporciona l’accés a informacions i serveis, és a dir continguts, a través d’Internet pertanyents a Clínica Ferran Solà als quals els usuaris poden tenir accés. L’usuari o usuària assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts, així com també a la subscripció de la Newsletter o al formulari de contacte. En aquest/s registre/s l’usuari o usuària serà responsable d’aportar informació verídica i lícita.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

OPTIMUNS CLÍNICS, SL amb CIF B43947522 i domicili social a la Plaça Jacint Verdaguer, 9 de Tarragona (en endavant Clínica Ferran Solà) informa que és el Responsable de les dades caràcter personal recollides en aquest lloc web i que per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, Clínica Ferran Solà podrà sol·licitar l’emplenament de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

Clínica Ferran Solà garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en lo relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

Clínica Ferran Solà li informa que disposa de Delegada de Protecció de Dades, Núria Badia Caberol, i li facilita el seu contacte directe a través del correu electrònic nbc.dpd@gmail.com

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Clínica Ferran Solà informa als usuaris o usuàries que les dades de caràcter personal que es recullin al portal www.clinicaferransola.com, inclosa l’adreça electrònica i aquelles dades sobre les que Clínica Ferran Solà tingui accés com a conseqüència de la navegació o les que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari o usuària, fins i tot després de la seva finalització, s’incorporaran i seran tractades en el corresponent fitxer de Clínica Ferran Solà, de conformitat amb l’establert a la normativa esmentada anteriorment.

Clínica Ferran Solà informa també als usuaris o usuàries que la finalitat del tractament de les dades recollides és l’atenció de les sol·licituds realitzades pels usuaris/usuàries, la inclusió de les dades a l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial que es pugui produir, així com la prospecció comercial dels seus productes i serveis.

Així mateix, Clínica Ferran Solà informa als usuaris i usuàries del lloc web que, mitjançant l‘emplenament del formulari de contacte i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics, correu electrònic, fax, sms, etc., l’usuari o usuària manifesta de manera expressa i inequívoca el seu consentiment per a que les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades per a la/les finalitat/s enumerades anteriorment, donant així compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) i al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). També s’informa a l’usuari que l’acceptació d’aquesta política de privacitat mitjançant l’afirmació del seu consentiment és indispensable per a que Clínica Ferran Solà pugui atendre les seves peticions i prestar-li els seus serveis. Per tant, en cas de no prestar el seu consentiment, Clínica Ferran Solà no el podrà informar ni oferir els seus serveis.

L’usuari o usuària declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata.

En aquells supòsits en què l’usuari o usuària facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte les esmentades dades, les exigències derivades de la normativa vigent, específicament, dels deures de qualitat, informació i sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Tot i que Clínica Ferran Solà ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Clínica Ferran Solà conservarà les seves dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i/o mentre existeixi una obligació legal segons les normatives vigents inherents.

INFORMACIÓ A TERCERS

Clínica Ferran Solà informa als usuaris i usuàries que les seves dades de caràcter personal es cediran a Agrupació Plàstica i Estètica, SL (NIF B62161658), empresa que presta determinats serveis i tractaments a Clínica Ferran Solà. No es cediran dades a altres tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament.

 

DRETS DELS USUARIS

En compliment de l’establert al RGPD, els usuaris o usuàries podran adreçar-se a Clínica Ferran Solà per exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició del seu tractament, així com el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o usuària o, si s’escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a Clínica Ferran Solà, Plaça Ricard Vinyes, 8 (25006) de Lleida o al mail info@clinicaferransola.com

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari o usuària, el domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport i el contingut concret del dret exercitat.

Clínica Ferran Solà també l’informa que té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Clínica Ferran Solà és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com també de tots els elements que hi apareixen.

Tots els drets queden reservats. En virtut de l’article 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web www.clinicaferransola.com, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de Clínica Ferran Solà. Es podran visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements del lloc web sempre i quan sigui exclusivament per ús personal i privat. L’usuari o usuària s’abstindrà d’eliminar, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Clínica Ferran Solà no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que poguessin ocasionar, entre d’altres, errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Clínica Ferran Solà es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, ja sigui canviant, suprimint o afegint tants continguts i serveis que s’ofereixen en el mateix, com també la forma en que aquests apareixen presentats al portal.

 

ENLLAÇOS

Clínica Ferran Solà posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius però no coneix, ni controla, ni avala o recomana els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen els enllaços.

Per això, Clínica Ferran Solà no assumeix cap responsabilitat relativa als continguts, disponibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de la pàgina web a la que s’estableixi l’enllaç des d’aquest lloc web. Igualment, Clínica Ferran Solà informa que la inclusió d’aquestes connexions externes, o links a altres llocs web, no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins el seu lloc web un enllaç o link cap a www.clinicaferransola.com haurà de complir les condicions següents:

1.- No es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre Clínica Ferran Solà, ni sobre els seus directius, els seus treballadors, els seus productes i serveis, etc..

2.- No s’autoritzen enllaços des de pàgines que tinguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.

3.- L’establiment del link no suposa que entre la Clínica Ferran Solà i el titular del lloc web en la qual s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

4.- Clínica Ferran Solà no serà responsable dels continguts o serveis oferts en els llocs web des del que es realitzi el link.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

Clínica Ferran Solà es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’hi ofereixen sense necessitat d’avís previ, a instància de part o pròpia, a aquells usuaris que no compleixin les condicions d’ús aquí esmentades.

 

GENERALITATS

Clínica Ferran Solà perseguirà l’incompliment de les presents condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web www.clinicaferransola.com exercint les accions civils i penals que per dret li puguin correspondre.

 

MODIFICACIÓ I DURACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS DÚS

Clínica Ferran Solà podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí exposades, publicant-les adequadament a través d’aquest mitjà.

La vigència de les presents condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris i Clínica Ferran Solà es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol qüestió es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.